Controladors del Clima Cli-Mate per a Cànnabis

Si pensem detingudament en tots els elements que necessitem per realitzar un cultiu de marihuana en interior veiem que són fàcils de diferenciar els elements que, dins de la sala de cultiu o armari de cultiu, serveixen per a reproduir els factors lumínics i climàtics que es donen en l'exterior. Elements com - focus, extractor, ventilador, humidificador, calefacció - seran els encarregats de simular els cicles i les condicions naturals que troben les plantes a l'aire lliure. Del control i ajust d'aquests elements dependrà en gran mesura poder aconseguir o no aconseguir una collita final productiva i de qualitat.

D'un temps ençà han anat apareixent diferents aparells electrònics destinats al control del clima en cultius de cànnabis, aquests aparells connecten i dirigeixen tots els elements destinats a recrear la llum solar i el clima, aconseguint que des d'un sol aparell es puguin programar els fotoperíodes, controlar l'extracció i l'entrada d'aire, regular la temperatura, humitat i pressió.

La climatització d'un armari de cultiu es molt important per a crear un ambient propici per al desenvolupament de les plantes
La climatització d'un armari de cultiu es molt important per a crear un ambient propici per al desenvolupament de les plantes

Un controlador del clima pot estalviar molta feina al cultivador, a més d'optimitzar aspectes tan substancials com el consum d'electricitat. L'eficàcia d'un controlador del clima ve donada pels sensors de què disposa per controlar i registrar les variacions de temperatura, humitat o circulació de l'aire dins de l'habitacle de cultiu en interior.

De tots els controladors de clima que podeu trobar a Alchimiaweb.com avui destacarem els de la marca Cli-Mate. Aquesta marca disposa una àmplia gamma d'aparells per al control del clima interior, amb una gran experiència en el mercat holandès i disponibilitat de productes disponibles per tot Europa. La màxima qualitat en la producció i funcionament dels seus productes fan de Cli-Mate una marca de referència en el sector.

Cli-Mate ens ofereix un ampli catàleg de productes relacionats amb el control del clima de cultius de marihuana en interior. La seva oferta va des de termòstats bàsics per al control de temperatures fins a complexos controladors per centralitzar el control de temperatura, la humitat, la pressió, i el fotoperíode de fins a 4 focus de 600w.

Fan Controller Cli-Mate

Fan Controller és un control d'aire amb termòstat molt fàcil d'usar, capaç de mantenir la temperatura del cultiu en un grau òptim. Aquest controlador electrònic de l'aire es va pujar al corrent i el connecta l'aparell extractor, llavors només es basta amb seleccionar una temperatura amb el selector de temperatura (botó esquerre) i donar la potència d'extracció que creiem necessària (botó dret).

Fan Controller
Fan Controller

Fan Controller porta una sonda exterior amb un cable de 5 metres que detectarà la temperatura interior del cultiu connectant i desconnectant l'extracció d'àrea en funció de la temperatura que hem programat. És possible connectar els extractors de fins a 4 amperes i el rang de temperatura va de 10º a 40ºC.

Característiques del Fan Controller

 • Accepta extractors de fins a 4 AMP
 • Control manual de potència de l'extractor
 • Control de temperatura
 • Sonda exterior amb cable de 5 metres
 • Rang de temperatura de 10ºC a 40ºC
 • Fase d'entrada de 220/240v- 50Hz

Smart Controller 6.5 AMP Cli-Mate

Smart Controller és un controlador de temperatura amb termòstat que actua mitjançant el control del cabal d'aire. Mitjançant l'activació del sistema d'extracció d'aire evacua l'aire calent, renovant l'ambient i baixant la temperatura.

La instal·lació de Smart Controller és facilíssima, només cal connectar el controlador a la xarxa elèctrica i al seu torn connectar el cable de corrent de l'extractor al controlador, programar la temperatura a la qual volem que es connecti l'extracció d'aire (botó dret ) i regular la potència necessària d'extracció d'aire (botó esquerre).

Smart Controller 6.5 AMP
Smart Controller 6.5 AMP

Aquest aparell compacte i senzill de programar ve amb una sonda que es col·loca a l'altura de la canopia de les plantes, punt on la calor és més intensa, és a dir, on la planta està més a prop del llum, el principal focus de llum i calor de l'habitacle de cultiu. Gràcies a la configuració amb histèresi de 3r evitarà que el sistema d'extracció s'estigui connectant i desconnectant constantment.

Característiques de Smart Controller 6.5 AMP

 • Accepta extractors de fins a 6.5 AMP
 • Control manual de potència de l'extractor
 • Control de temperatura
 • Sonda exterior amb cable de 5 metres
 • Rang de temperatura de 10ºC a 40ºC
 • Configuració automàtica Histèresi de 3ºC
 • Fase d'entrada de 220 / 240v- 50Hz

Twin Controller Humitat Cli-Mate

Twin Controller Humi és un controlador del clima que regula aire, temperatura, pressió i humitat a través de l'extracció i intracció d'aire. Aquest aparell permet configurar l'entrada i extracció d'aire amb diferents paràmetres aconseguint equilibrar el clima interior del cultiu de marihuana. Per mitjà d'un sensor doble de temperatura i humitat Twin Controller regula l'ambient interior del cultiu segons s'hagin configurat els paràmetres de què disposa aquest controlador del clima electrònic.

La seva instal·lació i programació és senzilla, primer de tot cal connectar a la xarxa elèctrica el Twin Controller, després cal endollar al controlador dels dos aparells que mouen el flux de l'aire, intractor (connexió lateral esquerra) i extractor (connexió lateral dreta). A continuació connectar els aparells amb els dos interruptors que es troben en el frontal superior de l'aparell col·locant en posició ON, la posició OFF és per a la desconnexió, i la posició 100% és intracció i extracció d'aire a màxima potència.

Un cop connectats es passa a ajustar els paràmetres de cultiu interior començant pel de la temperatura, el qual s'ajusta amb el botó regulador del centre de l'aparell. El segon paràmetre a ajustar serà la pressió negativa, aquest es regula juntament amb el regulador de potència del intractor, botons primer i segon dels quatre de sota. Amb el tercer botó regulem la humitat i finalment, amb el quart botó de la part frontal inferior del controlador, regularem la potència de l'extractor d'aire.

Twin Controller Humitat
Twin Controller Humitat

Els ajustaments poden variar, ja que estan supeditats a les condicions ambientals que es donen a l'exterior. Per evitar que aquests ajustos connectin i desconnectin els aparells de intracció i extracció d'aire amb massa freqüència el controlador del clima Twin Controller porta incorporat una histèresi programada de 2ºC per a la temperatura i d'un 10% per a la humitat relativa de l'aire.

Twin Controller de Cli-Mate té un germà més econòmic amb les mateixes característiques exceptuant el control d'humitat. Els dos aparells s'adapten perfectament a qualsevol clima realitzant una eficient gestió de l'ambient interior del cultiu de marihuana. Els dos controladors porten una placa de muntatge a la part posterior per a una instal·lació fixa i segura en una paret.

Característiques de Twin Controller Humitat

 • Regula aire, temperatura, pressió i humitat
 • Rang de temperatura de 5ºC a 55ºC
 • Configuració automàtica Histéresis de 2ºC i 10% rH
 • Sonda amb doble sensor de temperatura i humitat
 • Accepta fins a 4 APM per endoll
 • Font d'alimentació: 220 / 230V - 50Hz
 • Mesures: 190 x 35 x 85 mm
 • Classe de protecció: IP44
 • Placa suport per a muntatge en paret

Controlador Mini Grower Cli-Mate

El Controlador Mini Grower és un controlador del clima tot en un, capaç de controlar i regular el flux de l'aire, la temperatura, la humitat, i el fotoperíode de fins a 4 focus de 600W. La posada en marxa d'aquest controlador en un cultiu interior de marihuana suposa un estalvi de temps, i diners, per al cultivador de cànnabis. En controlar el, o els, equips d'il·luminació, més els aparells que reprodueixen els factors climàtics, allibera al cultivador d'obligacions i moltes preocupacions del cultiu.

Aquest controlador del clima centralitza el funcionament dels aparells connectats - focus, intractor, extractor, humidificador, deshumidificador i calefacció - regulant, connectant i desconnectant aquests aparells en funció dels paràmetres de cultiu que s'hagin programat. El propòsit d'aquest controlador del clima és equilibrar els factors climàtics interns del cultiu recreant un entorn ideal per al desenvolupament de les plantes, alhora que optimitza el consum d'energia que es necessita per dur a terme un cultiu interior de marihuana.

Controlador Mini Grower
Controlador Mini Grower

Per complex que sembli aquest aparell la seva programació és relativament senzilla, gràcies a la disposició de les seves connexions, interruptors i botons per regular paràmetres queda molt clar la funció o ús de cada element del controlador climàtic.

Focus de cultiu

El controlador Mini Grower disposa de 2 o 4 connexions, segons el model, per bombetes de fins a 600W. El sistema d'il·luminació es controla a través d'un precís commutador horari de trams de 15 minuts, programa fotoperíodes segons demani el moment de desenvolupament de les plantes de marihuana. L'interruptor d'encesa dels focus de cultiu té tres posicions OFF (desconnexió), ON (connexió programada), 100% (connexió contínua). El controlador disposa d'un fusible per evitar danys en l'equip d'il·luminació en cas de pujades de tensió.

Intracció / Extracció d'aire

El control del flux d'aire dins de l'armari de cultiu s'administra per mitjà de l'ajust del intractor i extractor d'aire, aquesta acció programada ajuda a controlar la temperatura interior del cultiu de marihuana. La connexió i programació és senzilla, cal connectar intractor i extractor als seus dos connexions corresponents, regular un mínim i un màxim de potència de ventilació amb els dos selectors de potència, i Mini Grower controlarà simultàniament els dos aparells llevant o donant potència segons la temperatura programada.

A part dels controls d'extracció d'aire aquest controlador del clima disposa d'un regulador de control manual d'histèresi d'1°C a 7ºC, aconseguint així optimitzar l'ús dels aparells d'aire, evitant una connexió i desconnexió massa freqüent.

Control d'humitat

El control d'humitat es realitza mitjançant la connexió i desconnexió del humidificador i el deshumidificador, tots dos aparells fan servir la mateixa connexió del controlador, un interruptor selecciona la connexió d'un o altre Parato. Depenent de la humitat relativa de l'aire de l'interior del cultiu i del grau d'humitat que hàgim programat amb el botó regulador d'humitat, el controlador del clima Cli-Mate connectarà o desconnectarà l'aparell que tinguem seleccionat, l'humidificador per pujar la humitat i el deshumidificador per baixar la humitat, detenint per complet quan s'assoleixi el % d'humitat programat per al cultiu de cànnabis.

Calefacció interior

Quan la temperatura baixa del grau programat amb el botó selector de temperatura s'activa automàticament el radiador o font de calor instal·lat a l'interior de la sala de cultiu. Arribant a la temperatura desitjada el Controlador Mini Grower desconnectarà el radiador.

Característiques del Controlador Mini Grower de Cli-Mate

 • Controla flux de l'aire, temperatura, humitat, i fotoperíode de fins a 4 focus de 600W
 • Interruptor connexió 3 posicions OFF (desconnexió) ON (connexió programada) 100% (connexió contínua)
 • Connexió aparell calefacció Max. 3500W
 • 2 -4 connexions per a focus Max. 600W (3 AMP-7 AMP)Diferencial de commutació (Histèresis): 1ºC / ± 5% rH per etapa
 • Sonda amb doble sensor de temperatura i humitat
 • Classe de protecció IP44
 • Mesures 240 x 190 x 100 mm
 • Rang de temperatura 5-55ºC
 • Rang d'humitat 20-100% rH
 • Subministrament elèctric 220 / 230V - 50H
 • Placa suport per a muntatge en paret

Ja veieu que l'oferta és àmplia i variada, amb una bona col·lecció de controladors que cobreixen les necessitats d'un ampli rang de cultivadors. Recordeu que aquests controladors us ajudaran en gran mesura a tenir les condicions climàtiques ideals per al vostre cultiu, el que es tradueix en plantes vigoroses i abundants collites de cabdells de primera!

Bons cultius!


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Controladors del Clima Cli-Mate per a Cànnabis” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Controladors del Clima Cli-Mate per a Cànnabis" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up Chat on WhatsApp