Com regar la marihuana en sistemes hidropònics

Cabdell cultivat en coco
Cabdell cultivat en coco

Com regar el cànnabis en els cultius hidropònics?

La marihuana és una planta que s'adapta molt bé als canvis, pot fàcilment cultivar-se en els diferents mitjans de cultiu que existeixen en l'actualitat. Els mètodes de cultiu més usuals són; la terra i els cultius hidropònics amb un substrat inert com és el coco, l'arlita, la llana de roca, el mapito sense deixar de banda el cultiu aeropònic que tan de moda està avui dia.

Entre els diferents sistemes de cultiu hidropònics i aeropònics podem trobar clares diferències entre els substrats utilitzats tot i ser tots inerts, aquestes diferències les tindrem en compte quan culitvem. L'adobat o fertirrigació en hidroponia variarà segons el sistema utilitzat tot i ser igualment un sistema de cultiu hidropònic, llavors com saber quina és la millor manera d'adobar les plantes i segons quin sistema?

Començarem tractant cada substrat per separat i analitzarem les seves virtuts i defectes a grans trets perquè cada acte cultivador pugui fàcilment escollir entre el seu sistema de cultiu hidropònic favorit i entendre el seu funcionament, avantatges i inconvenients.

Cultiu de marihuana en coco

El coco, com bé és sabut, és un substrat orgànic procedent de la fibra que envolta el fruit del cocoter que és el coco i que després de ser processat i tractat serà apte per a un cultiu de marihuana o altres usos agrícoles etc. El coco comercial que podem trobar per al cultiu de la marihuana generalment conté una granumetria (gruix de la fibra de coco) bastant adequada per a una retenció i evaporació de la humitat equilibrada.

Cultiu hidropònic en coco
Cultiu hidropònic en coco

Aquesta capacitat de retenir humitat, però no l'aigua, farà que el substrat estigui sempre o gairebé sempre oxigenat evitant que les arrels pateixin massa quan ens excedim amb el reg. D'altra banda quan es donen períodes de sequera les arrels no queden comprimides amb el substrat, ja que quan el coco queda sec no té amb prou feines densitat no comprimeix les arrels i queden més protegides que en altres substrat com en el cas de la terra en què haurem evitar que això succeeixi.

En aquest cas el coco no compactarà com si succeeix amb la terra la qual comprimeix les arrels i costa d'hidratar novament o en els sistemes de cultiu aeropònics que en el cas de patir un contratemps amb el reg i en el cas en què s'assequin les arrels, la planta quedarà molt danyada i podria morir en poc temps, poques hores depenent de la humitat ambiental del sistema radicular.

Planta cultivada en coco
Planta cultivada en coco

Els avantatges del coco en aquest cas estan més que comprovades, quan la planta s'asseca i queda deshidratada es recupera molt més ràpid que la mateixa planta cultivada en terra amb les mateixes condicions de cultiu. A banda dels danys ocasionats per la deshidratació són molt reduïts en comparació amb els danys ocasionats en terra ja que la recuperació de la planta és molt més lenta que utilitzant el coco. D'aquí que l'ús del coco en països calorosos com Mèxic amb altes temperatures, el coco sigui un recurs més que utilitzat per evitar aquests problemes relacionats amb la sequera.

Durant el cultiu de les plantes de marihuana en coco els regs variaran tant en dosificació, quantitat i concentració d'EC / PH. En la primera etapa de vida de les plantes intentarem aprofitar-nos de les característiques ja comentades del coco realitzant un reg manual amb poca quantitat d'aigua per poder crear un període d'humitat i un altre de sequedat fent que les arrels de les plantes o esqueixos vagin en expansió a la recerca de la humitat que es perd en els laterals del test.

La quantitat del reg dependrà de la mida del test, en aquest cas podem prendre com a referència una mesura inicial que vagi d'un 10 a un 15% de la capacitat del test per poder assecar ràpidament el substrat i poder regar novament amb la mateixa quantitat de ml/dia.

Durant les primeres setmanes de cultiu i fins entrada la segona setmana de floració anirem augmentant la quantitat de reg juntament amb els nivells d'EC i composició de la solució nutrient (s/n) mantenint sempre un equilibri entre els diferents nutrients. Un cop passada la segona setmana de floració podrem optar per utilitzar un reg automàtic senzill amb un dipòsit que utilitzarem per crear una solució nutrient que serà utilitzada per regar totes les plantes durant el període d'una setmana.

Aquest reg automàtic també variarà en nombre i dosificació segons avanci el període de floració, per a aquestes tasques podem ajudar-nos d'un temporitzador digital amb 8 programes on/off per modificar la durada del reg al nostre gust.

Les fibres del coco, ens ajudaran a saber quants regs podem aportar a les nostres plantes sense que aquestes pateixin per un excés d'humitat. Podrem realitzar tants regs com ens permeti la velocitat d'assecat del substrat. Si, per exemple, fem servir 3 regs per dia, el substrat s'hauria d'haver assecat d'un 30% a un 50% abans de tornar a regar. En les últimes setmanes de floració podem optar per reduir aquest rang d'humitat per poder d'una banda aportar tots els nutrients necessaris per a una abundant floració i d'altra banda fer un rentat d'arrel evacuant les restes de nutrients en el substrat i facilitar la pèrdua de reserves a les plantes de marihuana.

És fàcil de detectar quan s'asseca el coco atès que aquest substrat canvia de color a mesura que es va assecant. Adquireix un color marró clar en contra del marró fosc quan està mullat. A final de cultiu no serà tan necessari tenir aquest període de sequedat ja que la planta està intentant alimentar-se per acabar de madurar.

Última etapa de creixement en coco PH 5.9 i EC 1.4 a 3 regs al dia
Última etapa de creixement en coco PH 5.9 i EC 1.4 a 3 regs al dia

Si durant el cultiu de les plantes de cànnabis han estat ben alimentades, al final del cultiu no necessitaran més nutrients podent regar sense adob per deixar les plantes lliures de reserves d'aliment i deixar així un millor sabor i olor en els cabdells. Durant aquesta fase final del cultiu, a dues setmanes vista per a la collita, podem seguir utilitzant vitamines, aminoàcids, elicitors, enzims o qualsevol producte que faciliti a la planta poder gastar les reserves de nutrients que té en les fulles. Ens podem ajudar del color de les fulles, que anirà canviant d'un color verd fort a un groc pàl lid.

Els nivells d'EC variaran segons el nombre de regs que se li apliquin a les plantes. El coco té la capacitat de retenir mitjançant les seves fibres una òptima quantitat de nutrients de manera que com més regs realitzem menor haurà de ser l'EC perquè major disponibilitat tindran les plantes per alimentar-se. Per a plantes de cànnabis índiques podem regar amb una MC màxima de 2-2.2 en aquelles setmanes en què requereixen de més demanda de nutrients, generalment centrades en les setmanes 6 i 7 en una planta índica de 8 a 9 setmanes de floració (i segons genètica cultivada). Aquests alts nivells d'EC els utilitzarem en el cas de realitzar pocs regs al dia o fer un reg a mà en el cas de no disposar d'un sistema de reg automàtic.

Cultiu de llavors de marihuana en coco
Cultiu de llavors de marihuana en coco

Quan es disposi d'un sistema de reg automatitzat i utilitzem un major nombre de regs durant aquestes setmanes de floració podrem rebaixar i adequar una EC amb un màxim de 2.0 controlant sempre l'estat de les plantes, en el cas d'observar que aguanten bé els nutrients podem mantenir aquest nivell d'EC durant les següents setmanes o en cas contrari rebaixar la MC en el cas de tenir les plantes saturades. Cal comentar que hi haurà varietats amb una acceptació d'EC diferent de manera que quan una varietat té tots els nutrients necessaris una altra genètica pot ser que estigui sobre fertilitzada.

El millor per als cultius hidropònics serà cultivar una mateixa varietat de marihuana per tenir una homogeneïtat en el cultiu. En el cas de voler cultivar més d'una varietat el millor serà escollir genètiques pertanyents a la mateixa família com en el cas de la família Blue, White, Kush, afganesa, etc o que si no siguin semblants en el seu cultiu, mirant el seu vigorositat , temps de floració i acceptació de nutrients.

Esquema de cultiu bàsic en COCO

Taula cultiu bàsic PH i EC
Taula cultiu bàsic PH i EC

* EC = Depenent de l'estat de les plantes podrem utilitzar un EC o un altre, fins i tot podem mantenir l'EC de la setmana anterior si s'aprecia que les planes estan molt carregades de nutrients.

* PH = L'Ph pot fluctuar, es pot reduir a 6.0 i deixar que arribi a 6.2 o 6.4 punts per tornar a reduir a 6.0 i poder regar amb el PH adequat per a la planta.

Cultiu en Hidroponia

Cultiu de marihuana en sistemes hidropònics

Marihuana cultivada amb arlita
Marihuana cultivada amb arlita

L'hidroponia és un dels mètodes de cultiu més diversificats que pot haver-hi en el cultiu de cànnabis, hi ha molts i diferents sistemes hidropònics però tots tenen una base en comú. L'únic que hem de fer és adequar el tipus de reg segons sistema de cultiu hidropònic i substrat de què disposem.

La base de l'hidroponia és senzilla, es basa en aportar aliments a les plantes mitjançant adobs quelatats de ràpida absorció dipositats en un substrat inert com pot ser la llana de roca, arlita, mapito, etc

Mitjançant un sistema de cultiu de reg automàtic, ja sigui amb recirculació o solució perduda, nodrirem les plantes de marihuana. En els cultius amb arlita serà molt important realitzar una estabilització del PH de l'argila per evitar qualsevol tipus de problema amb el PH durant el cultiu. Si no es realitza aquesta estabilització del PH les plantes viuran en un medi inestable amb moltes dificultats per absorbir els nutrients. A banda cal destacar que serà en els sistemes de recirculació on ens podrem trobar amb un desajust en el dipòsit de reg causat pel PH de l'argila no tractada prèviament provocant carències en les plantes de marihuana.

En els sistemes de recirculació, com la solució nutrient està sempre entrant i sortint del dipòsit per fer el seu circuit tancat de reg, el Ph i EC poden veure's fàcilment alterats per les impureses d'un substrat sense estabilitzar o netejar. En un reg a solució perduda aquests factors també es veuen alterats però en menor grau i són més senzills de controlar ja que la solució utilitzada per al reg no torna al dipòsit i no pot alterar la seva composició inicial per agents externs al dipòsit.

Cal destacar que en aquest sistema de cultiu les arrels estan a l'aire amb una dependència directa d'una humitat constant per poder desenvolupar-se sense problemes. Si les arrels pateixen per un estrès hídric per manca d'humitat, es veuran molt afectades per no disposar de cap sistema de protecció com en el cas del coco en el qual les arrels queden menys exposades a l'aire assecant més lentament que en un cultiu en arlita on la l'aire s'introdueix amb més facilitat, per contra, si es tenen ben controlats els factors i no es produeixen errors les plantes en aquests sistemes creixen a contrarellotge.

Els regs en ​​aquests sistemes de cultiu variaran molt entre si; podem trobar sistemes com el Aeros IV Master System, amb els que es recomana un reg continuat les 24h. En sistemes amb alrita o llana de roca, hi haurà cultivadors que prefereixin adequar uns regs amb un temporitzador regant cada 15 minuts, i d'altres que prefereixen un reg de 15 minuts per cada hora. Segons el sistema utilitzat i altres paràmetres, com la llum o el clima, haurem de variar la freqüència i durada del rec.

En aquests casos cal dir que cada cultivador haurà d'observar el temps de reg ideal per al seu emplaçament de cultiu, ja que sempre variarà ja que els factors com Tº, humitat, ventilació, renovació d'aire etc, faran que el substrat pugui assecar-se amb més rapidesa i pot realitzar més quantitat de regs adequant sempre l'EC segons setmana i necessitat de la planta.

La nutrició en aquests sistemes hidropònics per part de les plantes serà més gran que en coco o terra. Haurem de rebaixar uns punts els nivells màxims d'EC i tenir controlades les plantes en tot moment per trobar el nivell d'EC òptim per a cada genètica a cultivar.

Esquema de cultiu en Arlita

Esquema de cultiu per hidro
Esquema de cultiu per hidro

* EC = Depenent de l'estat de les plantes podrem utilitzar una MC o una altra, fins i tot podem mantenir l'EC de la setmana anterior si s'aprecia que les planes estan molt carregades de nutrients.
* PH = El Ph pot fluctuar, es pot reduir a 6.0 i deixar que arribi a 6.2 o 6.4 punts per tornar a reduir a 6.0 i poder regar amb el PH adequat per a la planta.
* (2.0) = Dependrà de la genètica

Cultiu de marihuana a Aeroponía

L'Aeroponia és l'evolució dels sistemes hidropònics. Tots els sistemes aeropònics tenen una important característica en comú: les arrels estan generalment suspeses en l'aire sense cap suport físic on aferrar-se. Com que no tenen un substrat en el qual descansar i mantenir la humitat, el reg en aquests sistemes serà diferent als sistemes de cultiu hidropònics dels quals sí disposen d'un suport físic.

Cultiu de marihuana en aeropònic
Cultiu de marihuana en aeropònic

L'Aeroponía té avantatges i inconvenients com en tots els sistemes de cultiu, l'única cosa que tant unes com altres s'observaran molt ràpidament en les plantes, en aquests sistemes de cultiu les plantes de cànnabis detecten molt ràpid tots els canvis ambientals i en l'alimentació no disposant de cap buffer físic per mantenir un PH i una MC constant.

Mesuradors de PH i EC
Mesuradors de PH i EC

Si el PH, l'EC i la humitat en el sistema radicular no està extremament controlat dins d'uns paràmetres lògics de cultiu les plantes no creixeran ni floriran com haurien. Altrament si es té un control exhaustiu de tots els factors que incideixen en el desenvolupament de les plantes de marihuana podrem obtenir unes collites molt abundants de primera qualitat. També gaudirem dels grans avantatges que acompanyen aquests sistemes de cultiu com són, la rapidesa vegetativa i la producció de les plantes de cànnabis la qual és realment impressionant.

Les plantes cultivades en aquests sistemes de cultiu poden arribar a reduir fins a en 3 setmanes (o fins i tot alguna més) el període de creixement que les mateixes plantes cultivades en terra. Aquest fet està basat en la no existència del substrat. A l'arrel no li presenta cap resistència de manera que només s'ha de dedicar a créixer i expandir-se aportant l'adob en les quantitats adequades.

Cal esmentar que l'oxigenació, la temperatura i la renovació de la solució nutrient en aquests sistemes aeropònics han de ser controlades en tot moment junt amb l'EC i el PH correcte. Una temperatura elevada de la S/N pot crear fongs en les arrels i una menor absorció dels adobs per part de les arrels, ja que l'oxigenació de l'aigua serà molt menor i els adobs també seran menys eficaços.

Si en els sistemes de cultiu hidropònics la nutrició de les plantes és molt ràpida i es requereixen uns nivells d'EC menors que en terra o coco en el cas de l'aeroponía succeeix encara amb més diferència. En aquest sistema les arrels reben micropartícules d'aigua que s'adhereixen a les arrels al costat d'una ràpida absorció dels aliments. La ràpida absorció de nutrients farà que les plantes requereixin una menor concentració d'aliment que en altres mitjans de cultiu.

Esquema de cultiu bàsic per aeropònic

Esquema de cultiu bàsic per aeropònic
Esquema de cultiu bàsic per aeropònic

* EC = Depenent de l'estat de les plantes podrem utilitzar un EC o un altre, fins i tot podem mantenir l'EC de la setmana anterior si s'aprecia que les planes estan molt carregades de nutrients.

* PH = El Ph pot fluctuar, es pot reduir a 6.0 i deixar que arribi a 6.2 o 6.3 punts per tornar a reduir a 6.0 i poder regar amb el PH adequat per a la planta.

Cultiu en Hidroponia

El dipòsit de nutrients

Dipòsit plegable de nutrients
Dipòsit plegable de nutrients

El dipòsit de nutrients serà un punt important a tenir en compte ja que s'utilitzarà per al reg de totes les plantes de marihuana del cultiu. En el cas d'adquirir un sistema de cultiu hidropònic aquest ja vindrà amb el seu dipòsit per regar un nombre de plantes recomanat pel fabricant. Si en cas contrari volem realitzar un cultiu en coco, arlita, mapito i testos haurem de tenir en compte el nombre de plantes a cultivar per poder tenir el dipòsit amb les reserves de nutrients necessàries per a les plantes durant una setmana.

En el cas dels sistemes de cultiu sense recirculació haurem de calcular la mida del dipòsit segons el nombre de plantes que cultivarem i tenir clara la dosificació màxima del reg a realitzar. De manera que si cultivem en SOG utilitzant 30 plantes per m2 amb un màxim de 8 regs al dia i d'1 minut de durada amb una dosificació d'uns 40ml per minut necessitarem un dipòsit d'uns 70-80 litres de capacitat tenint en compte que la bomba no bomba l'aigua de la base del dipòsit.

Si en comptes de fer un cultiu en SOG volem fer un cultiu en SCROG podem calcular el màxim de reg per dia i test tenint en compte el volum del test i la quantitat de tests a regar. Utilitzarem un temporitzador digital amb diversos programes per adequar el reg a les nostres necessitats de cultiu.

Per a realitzar el càlcul

(Nombre de plantes) x (nombre màxim de regs per dia) x (Dosificació per reg) = litres per dia.
(Litres per dia) x 7 dies = Litres a la setmana

Exemple per SOG:

(30 plantes / m2) x (8 regs) x (0.04l / dia) = 9.6L / dia
(9.6l / dia) x (7 dies) = 67.2 L / setmana + 10 litres de reserva per a la bomba = dipòsit d'80-90L (ja que tampoc ho omplirem del tot).

Exemple per a cultiu en SCROG:

(6 plantes / m2) x (8 regs) x (10-15% de la mida del test (11L) en L / dia) = 7.92 l / dia
(7.92l / dia) x (7 dies) = 55.44L a la setmana = dipòsit ideal de 80L

Temperatura i oxigenació de la solució nutrients del dipòsit

Tal i com hem comentat anteriorment haurem de tenir molt controlat el dipòsit i les seves nutrients doncs d'ells dependran que les plantes tinguin una bona alimentació i pateixin o no mancances i excessos comuns en la marihuana. En primer lloc haurem d'assegurar que els adobs són quelatats, expressos per a cultiu en coco o hidropònic. Si utilitzem qualsevol adob biològic les plantes no podran absorbir els nutrients com haurien i en conseqüència la floració quedaria molt minvada.

Oxigenació natural de l'aigua
Oxigenació natural de l'aigua

Hi ha adobs o complements per a bases d'adobs que estan formulats 100% en orgànic però quelatats al seu torn amb aminoàcids per a una òptima absorció dels nutrients com és el cas dels adobs de Aptus. Existeixen molts altres adobs per al cultiu en hidropònic però en la gran majoria el format quelatat és mineral i no en aminoàcids.

Com dosificar els adobs al dipòsit també serà important, ja que sempre és millor seguir un ordre lògic per tenir un control més exhaustiu de la s/n. En primer lloc posarem l'adob base. Calcularem la dosi que sol anar d'1 a 2.5ml / l segons període de cultiu en què ens trobem començant amb la dosi més baixa per anar augmentant a poc a poc fins al límit esmentat (depenent de la concentració de l'adob usat). Tot seguit incorporarem els estimuladors, aminoàcids o altres components com els bacteris i/o microrices.

Arrels de marihuana en sistema aeropònic
Arrels de marihuana en sistema aeropònic

Com a últim pas regularem el PH i ja podrem regar totes les plantes amb aquesta solució nutrient. A mesura que passin les hores el PH fluctuarà pujant de manera que haurem de rebaixar-lo quan reguem novament. Com ja hem comentat anteriorment podem deixar que el PH fluctuï i rebaixar-lo al dia següent amb àcid cítric o PH down abans de tornar a regar. Quan utilitzem el reg automàtic és convenient de rebaixar just abans d'encendre la bomba, d'aquesta manera cada reg serà amb un PH diferent dins del rang òptim per a l'absorció de tots els nutrients necessaris per al millor desenvolupament vegetal.

Un altre punt important a tenir en compte és la temperatura de l'aigua del dipòsit. La temperatura anirà directament relacionada amb el nivell d'oxigen d'una solució nutrient. A més temperatura menys oxigen a l'aigua igual que amb temperatures molt baixes, una temperatura òptima serà entre 18 i 22ºC. En aquest interval de temperatures comentat serà el més adequat per poder mantenir uns nivells d'oxigenació constants i suficients per facilitar l'alimentació de les plantes al costat de la manutenció dels nutrients en el dipòsit.

Cultiu Aero de marihuana amb llums Led
Cultiu Aero de marihuana amb llums Led

Quadre de temperatures Vs Oxigen d'H2O

Per millorar l'oxigenació del dipòsit, a part de tenir la temperatura controlada, podem afegir una bomba d'aire connectada a un tub de silicona atòxica i a una pedra difusora per repartir l'oxigen en petites bombolles i mantenir oxigenada la solució nutrient.

Oxigen dissolt en aigua segons temperatura
Oxigen dissolt en aigua segons temperatura

Una temperatura elevada afectarà negativament en tots els cultius de marihuana sent més incisius en primer lloc en l'aeroponia, hidroponia, coco i terra. El motiu és senzill en els dos primers sistemes de cultiu l'aigua és el suport principal i el sistema radicular està desprotegit. En el cas del coco i la terra aquest factor serà important encara oferirà una major resistència a una alta temperatura de reg ja que en aquests substrats les arrels estan més protegides que en els sistemes hidro i aeros.


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Com regar la marihuana en sistemes hidropònics” (0)

Vols donar la teva opinió sobre regar-marihuana-sistemes-hidroponics o preguntar sobre aquest producte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

(+34) 972 527 248
(+34) 972 527 248
keyboard_arrow_up Chat on Telegram