Com cultivar marihuana en Arlita

Cultiu amb Arlita

Cabdell cultivat en arlita
Cabdell cultivat en arlit

L'argila expandida o arlita és un mitjà de cultiu molt utilitzat en el món de la hidroponia. Es tracta d'un àrid ceràmic molt lleuger barrejat amb ferro. Ha passat per diferents processos previs abans de poder ser utilitzada, com el procés de fornejat, en el qual es calcina el ferro creant porus en l'argila fent-la al seu torn més lleugera. Són molts els seus usos, a part d'utilitzar-se per al cultiu hidropònic, també és molt usada en la construcció com a aïllant tèrmic, etc.

La grandària de l'arlita pot variar sent la mida més petita de 5 mm i els més grans de 15 mm. Cal destacar que l'arlita de major grandària aguantarà més fàcilment la humitat i durant més temps que la de menor volum.

En aquest post ens centrarem a explicar com utilitzar adequadament l'arlita per poder cultivar sense problemes en aquest mitjà de cultiu hidropònic.

Quin sistema de cultiu utilitzar amb argila?

Els sistemes de cultiu hidropònics són molts i variats de manera que primer haurem de tenir clar quin tipus de sistema de cultiu utilitzar amb l'arlita. Aquest substrat ens permet utilitzar bàsicament dos sistemes de reg en els sistemes de recirculació com són el d'inundació o marea i el reg via degotador en test o safata.

Com estabilitzar l'arlita abans del seu ús?

L'arlita o argila no són estèrils i poden contenir residus i impureses que es dissoldran en el dipòsit fent variar la concentració d'EC i de PH. Abans del seu ús s'hauran de netejar i estabilitzar degudament.

Arlita amb PH estable a 5.5
Arlita amb PH estable a 5.5

El mètode per netejar l'argila és molt senzill. Es posen dins d'un gibrell, banyera, dipòsit, cub ... ple d'aigua amb el PH estable a 5.5 durant unes 24-48 hores perquè l'argila quedi lliure d'impureses amb el PH estabilitzat.

Durant el temps que duri l'estabilització haurem d'anar canviant l'aigua, un cop al dia, per treure les impureses de l'argila, deixant de nou el ph en 5.5 per poder finalment fer servir adequadament l'arlita.

Si no es realitza aquest procés és molt possible que es produeixin alteracions brusques del ph i Ec repercutint negativament en les plantes de cànnabis durant tot el cultiu.

Sistemes de cultiu per inundació

Els sistemes de cultiu per inundació es componen per una safata gran i profunda d'uns 10 cm com a mínim en què dipositarem l'arlita com si es tractés d'una jardinera. Aquesta safata té un forat en el qual un tub col·locat en vertical serà l'encarregat de marcar els límits o marges per la inundació de manera que si la bomba d'aigua no parés quan toca, no hi hagi sorpreses i es desbordi l'aigua de reg per sobre de la safata inundant el recinte de cultiu.

La safata en la qual dipositem l'arlita tindrà un drenatge encarregat de l'evacuació de la s/n deixant el substrat humit però sense contenir aigua per poder tornar a regar quan sigui necessari.

El reg en aquest sistema de cultiu diferirà una mica dels típics regs per degoteig. En els sistemes d'inundació, la durada del procés de reg entre que s'omple el tanc fins que aquest es buida, no ha de ser superior a 20 min. La dosificació del reg variarà segons l'estat de les plantes de manera que podrem començar amb 2 regs i acabar amb 5-6 regs al final de la floració tenint en compte sempre les necessitats de les plantes.

Per cultivar en aquest sistema, abans haurem de plantar els esqueixos o llavors a daus de llana de roca de manera que primer puguin tenir un bon desenvolupament radicular per posteriorment poder començar el cultiu vigorosament.

Sistema de cultiu per inundació i flux i reflux
Sistema de cultiu per inundació i flux i reflux

Un cop tinguem les plantes a daus de llana de roca i aquestes estiguin ben arrelades col·locarem els daus dins de l'arlita fent que la llana quedi coberta per l'argila evitant que la llum no afecti les arrels per a un millor i òptim desenvolupament.

Haurem de tenir en compte que s'haurà de canviar la s/n del dipòsit quan passem les plantes a floració ja que inicialment estarem utilitzant un adob de creixement per a la vegetació i aquest no seria l'adequat per a la floració de les plantes. A banda, l'EC serà més alta o baixa depenent de l'etapa de vida en què es trobi la planta. És possible realitzar una manutenció de la s/n de manera que quan s'observi un descens de l'EC o del nivell d'aigua, omplim amb aigua afegint els adobs fins l'EC desitjada deixant preparat el dipòsit per a la següent setmana.

Sistemes de reg per degoteig

Marihuana en arlita
Marihuana en arlita

En els sistemes de reg per degoteig, cultivant en arlita, haurem de tenir en compte la distribució dels punters o gota a gota perquè hi hagi una distribució equitativa de la humitat en el test. És important que tot el recinte de cultiu contingui la mateixa humitat o almenys que sigui molt semblant. No seria encertat regar només mig test ja que les arrels només es desenvoluparien on hi hagués humitat.

També serà important tenir en compte diversos factors com la higrometria. Si tenim unes humitats altes amb poca ventilació la humitat persistirà més i els regs hauran de ser en menor quantitat i més espaiats en el temps. Per contra si tenim una humitat més baixa del que és habitual i una renovació d'aire constant juntament amb ventiladors, la humitat residual ha de ser inferior al que és habitual i els regs han de ser més seguits i d'una major durada.

En aquests sistemes de cultiu hidropònics en què les arrels estan poc protegides pel substrat haurem d'aportar algun element que ens ajudi a protegir-les de possibles podridures radiculars, malalties, virus, etc. Un producte de tal calibre pot ser el Mineral Magic de GHE.

En els sistemes de reg per degoteig es farà necessària una manutenció dels degotadors i conductes amb un netejador de sals tipus Drip Clean de House & Garden ja que l'acumulació de sals en els goters podria arribar a obstruir-se o a reduir significativament el seu cabal de reg, amb la qual cosa les plantes es veurien afectades.

¿Com adobar en argila?

L'arlita és un substrat molt oxigenat en el qual les arrels s'adhereixen i reposen al voltant de l'argila estant en contacte directe amb l'aigua de reg.

Els nivells d'EC en aquests sistemes de cultiu han de ser menors en comparació a un cultiu de marihuana a coco. L'EC de la solució nutrient no haurà de superar inicialment els 0.6 punts i anirem augmentant-lo a mesura que les plantes vagin creixent sense arribar a sobrepassar els 1-1.2 punts durant el període de creixement tret que es requereixin de grans creixements per a plantes mare o cultivar en SCROG.

Marihuana culivada en Aquafarm
Marihuana culivada en Aquafarm

Quan el sistema radicular està ben format i la planta ha crescut, sent aquesta ja més resistent que en els primers estadis de vida, podrem augmentar a EC a poc a poc perquè no li falti aliment.

Entrada ja en la segona setmana de floració podrem utilitzar una EC de 1.3-1.4 i mantindrem aquests rangs fins a la 4 setmana de floració en què les flors comencen a prendre volum.

En les setmanes 5-6-7 podrem aportar uns nivells d'EC alts amb una EC de fins 1.5-1.6 o més tenint en compte sempre les necessitats nutritives de les plantes segons la seva etapa de vida. Durant aquestes setmanes haurem d'augmentar la dosificació del reg ja que la demanda de s/n anirà en augment i d'aquesta manera procurar a les plantes la millor alimentació per crear unes grans, gustoses i resinades flors.

A final del cultiu i durant les dues últimes setmanes, canviarem la s/n del dipòsit per aigua barrejada amb un flush a PH regulat a 6.2 ajudant a la planta a desfer-se dels nutrients que queden en el seu metabolisme al costat de les sals minerals adherides al sistema radicular obtenint millor sabor i olor de les flors.

Com realitzar un rentat d'arrel

En els cultius hidropònics en què s'utilitza el reg amb recirculació es pot utilitzar un dipòsit auxiliar per a realitzar els rentats d'arrel. D'aquesta manera evitem haver de buidar el dipòsit principal en el cas d'una sobre fertilització salvaguardant els adobs utilitzats per a la composició de la s/n. S'haurà d'adequar el drenatge al dipòsit auxiliar per evitar barrejar els continguts de tots dos dipòsits, l'auxiliar i el principal.

Per fer un bon rentat, omplirem el dipòsit auxiliar amb aigua al costat d'una EC molt baixa, el més propera a EC 0.0. Barrejarem aquesta aigua amb un enzims i/o un Flush, en cas de ser a final de floració, per ajudar a arrossegar totes les sals del substrat i de les arrels deixant-les netes perquè es puguin recuperar en pocs dies, evacuant l'excés de nutrients per osmosi inversa.

Quan les plantes ja hagin perdut l'excés de nutrients o s'observi una clara millora procedirem a tornar a regar amb la s/n del dipòsit principal. Abans però, haurem d'adequar l'EC del dipòsit a l'EC que realment necessiten les plantes. Procedirem diluint el contingut del dipòsit amb aigua amb una MC el més baixa possible per reduir uns punts l'EC final de la s/n.

Val a dir que hi ha varietats molt diferents entre elles amb grans diferències quant a les seves necessitats d'alimentació de manera que s'aconsella que en els cultius hidropònics es cultivin varietats amb necessitats nutritives semblants. És possible realitzar una divisió del dipòsit i del sistema de reg per poder utilitzar dos dipòsits amb s/n diferents segons necessitat de la varietat.

Marihuana en arlita
Marihuana en arlita

¿Com utilitzar l'aigua oxigenada per cultivar en arlita?

h2o21

L'aigua oxigenada o H2O2 és un producte conegut per ser un gran desinfectant. Aquest producte es pot utilitzar a manera de prevenció per desinfectar el medi de cultiu on van a viure les nostres plantes de marihuana. L'arlita pot portar algun element no apte per al cultiu del cànnabis amb la qual cosa sempre serà adequat poder utilitzar el H2O2 per desinfectar-la. Per desinfectar bé i des d'un inici haurem de posar durant 24 hores un reg constant sense les plantes perquè tots els elements del cultiu quedin lliures de qualsevol impuresa que pugui afectar les nostres plantes.

També és adequat utilitzar el H2O2 per netejar les arrels durant el cultiu després del canvi de fotoperíode de creixement a floració. D'aquesta manera deixarem les arrels netes de sals per poder afrontar la floració amb les màximes expectatives. En el cas d'utilitzar adobs tipus A + B no serà necessari el rentat. La dosificació de l'aigua oxigenada serà de 1: 2000 o el que és el mateix 50ml per 100L d'aigua.

El PH en cultius hidropònics

Mesurador d'EC i PH de la marca Hanna
Mesurador d'EC i PH de la marca Hanna

El Ph és un factor important a tenir en compte per cultivar cànnabis en els diferents sistemes de cultiu hidropònics perquè els substrats són inerts, no contenen nutrients i tampoc fan la funció de tampó com si succeeix amb la terra. La planta només es podrà alimentar de la solució aquosa si el PH està ben regulat actuant com si es tractés d'una clau de pas que regula el cabal de nutrients que la planta pot arribar a absorbir.

Per al període de creixement el rang de PH pot variar segons sigui una planta més o menys gran. Per a les plàntules, plantes i esqueixos es poden servir PH de 5.5 fins 5.8 i per a la floració utilitzarem un rang de PH que fluctuï de 6.0 a 6.2 punts.

Les fluctuacions de Ph seran adequades dins d'un rang lògic per a l'absorció de nutrients, de manera que podem deixar el ph inicial en 6.0 perquè fluctuï fins 6.2 i tornar-lo a rebaixar a 6.0 de nou. D'aquesta manera aconseguirem que les plantes tinguin tots els macro i micro nutrients al seu abast per a un òptim desenvolupament de les plantes.


Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Com cultivar marihuana en Arlita” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Com cultivar marihuana en Arlita" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up Chat on WhatsApp