Fertilitzants i empremta de carboni

L'ús massiu de fertilitzants en grans cultius durant les darreres dècades està deixant una empremta de contaminació, tant a terra com a l'atmosfera, que avui comença a mirar-se amb preocupació. Si bé és conegut gràcies a nombrosos estudis com l'abús de la fertilització (especialment la mineral) fa malbé el substrat de cara a futurs cultius, sovint - i encara que acabi jugant en contra seva - els cultivadors només tenen una cosa en ment: el màxim rendiment en els seus camps i instal·lacions.

Això no obstant, no es tracta només de l'ús que donem a aquests productes, sinó de com els adobs són fabricats, processats i transportats. I és que, com passa amb molts altres àmbits i sectors, tots i cadascun d'aquests passos causen contaminació. Curiosa paradoxa...no hauríem de ser precisament els cultivadors els primers a cuidar el medi ambient on pretenem plantar?

Cal ser conscient del que implica l'ús d'alguns fertilitzants i fitosanitaris
Cal ser conscient del que implica l'ús d'alguns fertilitzants i fitosanitaris

Agricultura i gasos amb efecte d'hivernacle

La població mundial no cessa d'augmentar, cosa que significa que necessitem cada cop més aliments per poder suportar aquest creixement. Però no només és la demanda d'aliments la que augmenta dia a dia, ja que a més de menjar també necessitarem més pinsos, fibres i biocombustibles, de manera que les previsions són clares; mentre la població continuï creixent, la demanda d'una sèrie de productes relacionats amb l'activitat agrícola augmentarà proporcionalment.

I és que la previsió de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura) ens parla d'una població global d'uns 9.000 milions de persones el 2050, aproximadament un terç més de l'actual. Lògicament, aquest augment comporta una necessitat més gran d'aliments i altres productes agrícoles, de manera que aquest sector s'haurà "d'actualitzar" i treballar perquè la seva activitat sigui el menys contaminant possible, reduint al màxim l'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) i , en definitiva, la petjada de carboni de la seva activitat.

Què és la petjada de carboni d'un fertilitzant?

Quan parlem d'empremta de carboni d'un producte agrícola (o de qualsevol tipus de producte, de fet), ens referim a la quantitat total de gasos d'efecte hivernacle produïts directa o indirectament durant el cicle vital, cosa que implica des de la seva producció o fabricació fins al transport o ús. Així, parlem de primeres matèries i com s'aconsegueixen i transporten, processos de fabricació i producció, emmagatzematge i transport, comercialització o gestió de residus, tot un ventall d'activitats necessàries per aconseguir aquest producte i que van deixant la seva empremta en forma de contaminació.

Vist d'aquesta manera, comprar qualsevol cosa ja no sembla una cosa tan innòcua per al medi ambient, oi? D'aquí ve la importància d'aquest tipus de càlculs, ja que ens cal saber tant quant contaminem com què podem fer per reduir la nostra emissió total de GEH. I és que com veurem, l'agricultura, a banda de presentar una sèrie d'avantatges de cara al medi ambient, no és precisament una activitat inofensiva per a aquest, especialment quan s'ignoren una sèrie de bones pràctiques al camp.

Hi ha un preu a pagar per l'ús massiu de fertilitzants i pesticides químics (Foto: Eric Brehm)
Hi ha un preu a pagar per l'ús massiu de fertilitzants i pesticides químics (Foto: Eric Brehm)

Petjada de carboni i agricultura: com reduir-la?

Les emissions de gasos d'efecte hivernacle estan principalment associades a tres tipus de gasos: el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4) i l'òxid nitrós (N2O), sent el CO2 i el N2O ​​els més produïts pel sector agrícola. Avui dia, es calcula que el 25% d'emissions de GEH procedeixen de l'activitat agrícola, la silvicultura i la ramaderia, comptant amb fenòmens relacionats com la gestió dels fertilitzants o la desforestació.

Si ens centrem en el total de GEH emesos per aquesta activitat, un terç és causat per fonts com les llavors, els productes fitosanitaris o els combustibles necessaris per dur-la a terme, mentre que la resta, un 70%, s'associa directament amb els fertilitzants minerals, ja sigui per les emissions de gasos una vegada aplicats a terra com per la seva fabricació i transport.

Sens dubte, tenim la capacitat per fer que aquestes dades canviïn i siguin més benignes amb el medi ambient. Des d'estratègies de comerç de proximitat fins a l'ús de fórmules de fertilització modernes més respectuoses tant en els seus processos de fabricació com una vegada en ús, aplicades al camp. Reinventar el sector agrícola és un repte tremendament complex, però realment necessari tenint en compte les dades de població mundial que hem vist, així com altres factors com el canvi climàtic o l'aparició de noves plagues i malalties. Per descomptat, tècniques de cultiu orgànic, control biològic de plagues o al·lelopatia hauran de cobrar més importància si volem reduir l'emissió de GEH a la nostra atmosfera.

Plantes al·lelopàtiques i cultiu de Cànnabis

Com s'associen les plantes entre si? Podem aconseguir millors collites gràcies al cultiu simultani d'altres espècies vegetals? La alelopatía és un fenomen pel qual un organisme viu incideix directament en altres organismes del seu entorn. En aquest article us expliquem com pot ajudar-nos un altre tipus de cultiu simultani a tenir unes plantes de Cànnabis més sanes i productives.

Òxid nitrós o N2O: L'enemic públic número u

Sabem que els 3 gasos d'efecte hivernacle principals són diòxid de carboni, metà i òxid nitrós, i el primer i el tercer són els més produïts per l'agricultura. Tot i que la quantitat total de N2O produït per aquest sector és força inferior a la del CO2, el seu efecte sobre l'atmosfera és molt més greu. De fet, el N2O és el gas que causa més efecte hivernacle, amb un poder d'escalfament global aproximadament 300 vegades superior al del diòxid de carboni. Però, com es produeix exactament aquest gas?

Doncs el N2O es produeix des del sòl, ja parlem de terreny agrícola com a forestal, i sense que sigui necessari l'ús de fertilitzants nitrogenats per a la seva emissió. De fet, és produït gràcies al cicle del nitrogen en dos processos bioquímics anomenats nitrificació i desnitrificació. Durant el primer, i a causa de l'activitat d'una sèrie de bacteris que aconsegueixen energia del procés, el nitrogen amònic es transforma en nitrogen nítric o nitrits, que posteriorment s'oxidaran i donaran lloc a nitrats, les formes de nitrogen assimilables per les plantes.

D'altra banda, la desnitrificació es dóna quan el contingut en oxigen del sòl baixa, per exemple degut a un període perllongat de pluges o regs. En aquest cas, una sèrie de microorganismes substitueixen l'O2 atmosfèric per molècules amb alt contingut en oxigen, com ara el nitrat NO3. Durant aquest procés es genera NO, N2O i N2, dels quals només el darrer resulta innocu en termes mediambientals.

Aquest gràfic ens mostra com l'ús de fertilitzants químics ha augmentat durant les darreres dues dècades als diferents continents
Aquest gràfic ens mostra com l'ús de fertilitzants químics ha augmentat durant les darreres dues dècades als diferents continents

Quin tipus de fertilitzant contamina més?

Utilitzar qualsevol tipus de fertilització, per orgànica que aquesta sigui, té la seva empremta de carboni, però... hi ha fertilitzants que contaminin menys que altres? Quin és el més contaminant? Doncs es tracta del mineral, i dins dels adobs minerals, destacaríem com a més contaminants els que contenen urea en comptes de nitrat d'amoni. T'expliquem per què.

El nitrat d'amoni present en molts adobs és processat a partir d'amoníac i àcid nítric, i la seva petjada de carboni depèn principalment de tres aspectes: El consum d'energia necessari per a la seva fabricació, la primera matèria utilitzada per elaborar l'amoníac, i, darrerament, les emissions de N2O produïdes durant el processament de l'àcid nítric. Per contra, la petjada de carboni durant la producció d'urea és menor, ja que el CO2 generat durant la producció de l'amoníac queda absorbit per la pròpia urea. No obstant això, aquest CO2 s'alliberarà igualment una vegada aplicat l'adob al camp, i en el cas de la urea les emissions de N20 pel procés de nitrificació són superiors. Així, fet i fet acaben contaminant més les urees que els nitrats.

Per descomptat, la contaminació generada durant la fabricació dels fertilitzants depèn en gran mesura de les tècniques utilitzades durant el procés. Perquè te'n facis una idea: Produir un quilo de Nitrogen per a fertilitzants emet aproximadament 7kg de CO2 a l'atmosfera. Doncs bé, si se segueixen les pràctiques suggerides per la Unió Europea quant a tècniques i tecnologia de producció (un concepte anomenat BAT o Best Available Technologies), aquesta xifra baixa a 3.6kg de CO2, la meitat de contaminació per aconseguir el mateix producte.

Altres fertilitzants comuns al mercat i dels quals es coneix la seva alta capacitat contaminant són el sulfat d'amoni o el clorur de potassi. Si volem protegir al màxim el nostre entorn i cultius futurs, sempre serà molt més recomanable l'ús de nitrats. En un moment de gran creixement global i en què ja la meitat de la gent del planeta depèn de cultius fertilitzats amb adobs minerals, val la pena fixar-se en aquests aspectes i tractar de reduir la contaminació innecessària al màxim, ja parlem tant de la fabricació com de l'ús d'aquests (s'estima que la contaminació generada durant la producció és semblant a la generada per les emissions de gasos un cop aplicat el fertilitzant al camp).

La petjada de carboni al cultiu de cànnabis

Com passa amb qualsevol altra planta o vegetal, cultivar cànnabis també pot ser altament contaminant. Més encara si tenim en compte la quantitat d'extensió de cànnabis cultivada avui dia a l'interior, i això implica: ús de sistemes d'il·luminació, aires condicionats, grans extractors d'aire, generadors de CO2 (que representen entre l'11 i el 25% de les emissions totals de CO2 de la instal·lació), sistemes de reg i, per descomptat, pesticides i fertilitzants. Si a la petjada de carboni que hem vist (només en fertilització) sumem la despesa energètica que aquesta activitat implica, aviat ens adonem que, a nivell mediambiental, els grans cultius que veiem avui dia no representarien precisament un exemple de sostenibilitat ecològica.

Alguns insectes poden convertir-se en fantàstics aliats a l'hora de combatre plagues als cultius (Foto: Rafay Ansari)
Alguns insectes poden convertir-se en fantàstics aliats a l'hora de combatre plagues als cultius (Foto: Rafay Ansari)

Perquè te'n facis una idea: el 2012 (i això és, abans de l'autèntic boom de cultiu de cànnabis sorgit a Amèrica del Nord), produir un quilo de cànnabis era equivalent a 4.600 quilos de CO2 emès, amb una despesa total en electricitat que ascendia als 6 bilions de dòlars. Més o menys un 1% de l'electricitat total consumida als Estats Units. Els números surten fàcil; un sol porro d'herba "costava" uns 2 quilos de CO2 a l'atmosfera.

Un altre exemple; el 2021, a l'estat de Colorado, la indústria del cànnabis va ser responsable de l'1.3% de les emissions totals de CO2 a tot l'Estat, xifres similars a les de la indústria de la mineria de carbó o la recollida i gestió de residus. Un dels principals problemes? Que en haver crescut el sector de manera tan ràpida, molts Estats encara no tenen una legislació sobre emissions de GEH respecte al cultiu de cànnabis, així que no hi ha límits ni protocols sobre com fer-ho d'una manera més ecològicament eficient. Si tenim en compte que el sector compta amb una taxa de creixement prevista del 16% anual, aquestes legislacions semblen més necessàries que mai per aconseguir certa sostenibilitat en aquesta activitat.

Com has vist, raons no falten perquè tots els cultivadors del món, ja sigui de cànnabis com de qualsevol altra planta, ens “posem les piles” i intentem veure de quina manera podem reduir la petjada de carboni dels nostres cultius. Des de l'ús de làmpades LED en lloc de làmpades d'alta descàrrega fins als controladors de clima o, per descomptat, la utilització d'adobs 100% orgànics... tot ajudarà a aconseguir-ho!

Feliç collita!

-------------------------

Referències:

  • Fertilización y CO2. Implicaciones en la huella de carbono, Antonio Vallejo, Diego Ábalos, Ángela Téllez, Guillermo Guardia
  • The carbon footprint of Indoor Cannabis production, Evan Mills
  • Carbon footprint of fertilizer technologies, K. Chojnacka, Z. Kowalski, J. Kulczycka, A. Dmytryk, H. Górecki, B. Ligas, M. Gramza
  • Carbon footprint analysis of mineral fertilizer production in Europe and other world regions, Frank Brentrup, Antoine Hoxha

Els articles publicats per Alchimiaweb, S.L. estan reservats a clients adults. Recordem als nostres clients que les llavors de cànnabis no figuren en el catàleg de la Comunitat Europea. Són productes destinats a la conservació genètica i al col·leccionisme, en cap cas al cultiu. Està estrictament prohibit germinar-les en alguns països, a excepció de les autoritzades per la Unió Europea. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.

Comentaris a “Fertilitzants i empremta de carboni” (0)

Dubtes d'enviaments i pagaments

Els dubtes relatius als enviaments i pagaments els podeu consultar als apartats despeses d'enviament i Sistemes de pagament

Vols donar la teva opinió sobre "Fertilitzants i empremta de carboni" o preguntar sobre aquest post?

Es publica!

Assegura't que és un email vàlid. No es publica

Sobre aquest Blog cannàbic

El present bloc és el bloc oficial del Grow Shop Alchimia. Aquest bloc està dirigit exclusivament a majors de 18 anys.

Per comprar material per a l'autocultiu de cànnabis pots consultar lel nostre catàleg de llavors de marihuana, Growshop i parafernàlia


Subscriu-te al blog

Vols rebre totes les novetats, notícies i curiositats sobre el món del cultiu?

keyboard_arrow_up Chat on WhatsApp